Атрибуты

Флаг

Флаг партии «Мусават» синий. Впервые в 1919 году на Втором съезде партии было решено, что флаг должен быть этого цвета. Голубой флаг когда-то водился над землями Азербайджана в период Эльханидов (XIII век). Голубой флаг также отражал победные марши Эльханидов.

Логотип

Авторами эмблемы партии «Мусават» являются художники Эльчин Мамедов и Тарлан Горчиев. Заглавная буква слова «Мусават» на гербе «М» представлена ​​в виде двойной горы. Гора позади черная. Черная гора – один из важнейших символов турок. Гора впереди синего цвета, символ Мусават. Структура буквы «М», вид двойной горы выражают идею равновесия. Идея баланса – один из основных принципов Мусават – Национального Тасана. Потому что Тасануд – это еще и поиск точек равновесия в интересах разных слоев общества.

Гимн

Bayrağına göy qurşağı göy rəngini verdi,
Bayraqdan uca təkcə bir Allahdı, Müsavat!
İllər boyu gah meydana, gah zindana girdin,
Zalım elə bildi daha dustaqdı Müsavat!

Əsdi qara yellər başın üstündə, çox əsdi,
Kəsdi qara yellər, sənin haqq yolunu kəsdi,
Amma nə oraq biçdi səni, nə çəkic əzdi,
Sümbül kimi bir də dikəlib, qalxdı Müsavat!

Dünya bulanıb bir durulan vaxt olacaqdı,
Zalımlara divan qurulan vaxt olacaqdı,
Sənsiz bu Vətən torpağı bədbaxt olacaqdı,
Sənsən bu Vətən torpağının baxtı, Müsavat!

Bəsdir bəzədik çölləri başdaşlarımızla,
Bəsdir suladıq gülləri göz yaşlarımızla,
Dar gündə tutaq əl-ələ qardaşlarımızla,
Dərdi-qəmi boğ, gün kimi doğ, vaxtdı Müsavat!

Sözləri: Ramiz Rövşən.
Musiqisi: Cavanşir Quliyev.

Müsavatın himni 25 oktyabr 1997-ci il tarixdə partiyanın V (Proqram) Qurultayında qəbul olunub.